VEDTEKTER, Norsk Korrosjonsteknisk Forening, avd. Stavanger

Vedtatt på Årsmøte 2005, 08.02.2006

1. Norsk Korrosjonsteknisk Forening, avdeling Stavanger

AvdelingStavanger er en del av Norsk Korrosjonsforening (NKF). Avdelingen har Rogaland sør for Boknafjorden som sitt prioriterte arbeidsområde. Enhver person med interesse innen korrosjonsteknikk og -beskyttelse kan bli medlem i foreningen. 

2. Formål

Formålet med foreningen er å spre kunnskaper om korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og materialteknologi gjennom foredrag, diskusjoner og seminar, samt fremme forskning og utvikling innen fagområdet. Foreningen skal  bidra til erfaringsutveksling med andre foreninger, komiteer og lignende som arbeider med korrosjons- og materialfaget i Norge og internasjonalt, om nødvendig gjennom deltakelse i disse.

 3. Organisasjon

Norsk Korrosjonsforening består av lokale foreninger med uavhengige lokaladministrasjoner. De lokale foreningene samarbeider gjennom Landsstyret. Landsstyret består av lederne fra lokalforeningene, som i sin tur velger en leder. Lederne kan bli representert av personlige vararepresentant.

4. Styret

Avdeling Stavanger skal velge et styre på 5 personer med ansvarsområder som gitt under. Styret velges for to – 2 – år. Det skal også velges to varamedlemmer som skal sitte ett – 1 – år. Styret konstituerer seg selv.:

 Leder

Overordnet ansvar for avdelingens aktiviteter med særskilt ansvar for å :

 •          lede styremøter;
 •          representere avd. i Landsstyret
 •          holde kontakt med person(er) og institusjoner utenfor Stavangerområdet.

 Nestleder

Er stedfortreder for leder og har spesielt ansvar for:

 •          Markedsføring av avd. og dens aktiviteter.
 •          Økning av medlemstallet.

Styremedlem

Skal delta aktivt i å foreslå og koordinere tema for program og foredrag. Styremedlemmet skal ellers bidra til at møtene gjennomføres på en best mulig måte. 

 Sekretær

Skal være ansvarlig for å:

 •          føre og oppdatere medlemsarkivet (medregnet adresser)
 •          distribuere møtenotater og annen informasjon til medlemmene
 •          drive avdelingens internettsider på www.nkfstavanger.org.
 •          lage årsrapport til Årsmøte

Regnskapsfører

Skal være ansvarlig for:

 •          å føre oppdaterte regnskap
 •          innkreving av medlemsavgiften.
 •          revisjon av regnskapet
 •          presentasjon av regnskap for Årsmøtet

 Varamedlemmer i styret

Skal vikariere for styremedlemmer som ikke kan delta i styremøter.

 5. Valgkomité

Valgkomiteen består av to foreningsmedlemmer som er valgt av Årsmøtet, som ikke er styremedlemmer og som er villige til ta på seg oppgaven.

 Valgkomiteen er ansvarlig for nominasjon av styrets verv som skal stemmes over under Årsmøtet.

 Valgkomite velges for to år om gangen.

 6. Møter

Ordinære møter og diskusjonsgrupper blir arrangert av styret, og skal kunngjøres for medlemmene 14 dager på forhånd. Årsmøtet skal kunngjøres 30 dager på forhånd. Saker medlemmene ønsker skal tas opp på Årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager for møtet. Vedtak skal gjøres med enkelt flertall, mens endringer av foreningens vedtekter krever 2/3 flertall.

 Under Årsmøtet vil:

 • styret redegjøre for foreningens aktivitet dette året og diskutere spørsmål av særlig viktighet.
 • styret presentere årsregnskapet for godkjennelse.
 • valg av nytt styre og valgkomite finner sted ved avstemning.

 Ekstraordinære Årsmøter kan sammenkalles når styret anser det nødvendig å diskutere særlig viktige saker, eller det fremmes ønske om det fra mer enn 50 % av medlemmene.

 7. Økonomi

Styret vil fastsette den årlige medlemsavgiften som skal godkjennes av Årsmøtet. Avgiften skal brukes til å dekke avdelingens driftsutgifter som vil omfatte, men ikke være begrenset til, følgende:

 •          Reiseutgifter (til landsstyremøter)
 •          Avgifter til foredragholdere
 •          Brevpapir og porto
 •          Trykking, kopiering
 •          Annonser
 •          Drift av avdelingens internettsider

 Alle som ønsker å motta all informasjon om avdelingens aktiviteter og annen distribuert informasjon må registrere seg som medlemmer.

 Alle NKF medlemmer utenfor Rogaland kan delta gratis i møtene som besøkende.

 8. Oppløsning av avdeling Stavanger

Avdelingens oppløsning skal behandles og vedtas av Årsmøtet . Eventuelle ressurser eller tilganger som avdelingen har, skal disponeres etter foreningens formål, paragraf 2, slik det bestemmes av Årsmøtet.